دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: سیستم پیشبینی بیماری قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته کامپیوتر
تاریخ انتشار: جمعه 19 فروردين 1396
توضیحات مختصر: در جهان مدرن امروز؛ بیماریهای قلبی و عروقی یکی از کشندهترین بیماریهاست. زمانی که فردی به این بیماری مبتال میرود زمان زیادی برای درمان ندارد؛ بنابراین تشخیص بیماری بهدرستی کار بسیار مهمی در پزشکی است. تشخیص اشتباه در بیمارستان بد است و منجر به از دست رفتن شهرت میرود. همچنین توسط بسیاری از بی...
سیستم پیشبینی بیماری قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی سیستم پیشبینی بیماری قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی


قیمت قیمت : 14000 تومان
تخفیف تخفیف: 500 تومان
قیمت نهایی قیمت نهایی: 13500 تومان
1059 بازدید
کد مقاله: TTC- 60- 258
نوع فایل : doc
Journal:

Heart Disease Prediction System Using Data Mining Techniques
Abstract
In today’s modern world cardiovascular disease is the most lethal one. This disease attacks a person so instantly that it hardly gets any time to get treated with. So diagnosing patients correctly on timely basis is the most challenging task for the medical fraternity. A wrong diagnosis by the hospital leads to earn a bad name and loosing reputation. At the same time treatment of the said disease is quite high and not affordable by most of the patients particularly in India. The purpose of this paper is to develop a cost effective treatment using data mining technologies for facilitating data base decision support system. Almost all the hospitals use some hospital management system to manage healthcare in patients. Unfortunately most of the systems rarely use the huge clinical data where vital information is hidden. As these systems create huge amount of data in varied forms but this data is seldom visited and remain untapped. So, in this direction lots of efforts are required to make intelligent decisions. The diagnosis of this disease using different features or symptoms is a complex activity. In this paper using varied data mining technologies an attempt is made to assist in the diagnosis of the disease in question.
Keywords: Data mining, Decision Tree, Neural Network, Naive Bayes, cardiovascular disease.

چکیده
در جهان مدرن امروز؛ بیماریهای قلبی و عروقی یکی از کشندهترین بیماریهاست. زمانی که فردی به این بیماری مبتال میرود زمان زیادی برای درمان ندارد؛ بنابراین تشخیص بیماری بهدرستی کار بسیار مهمی در پزشکی است. تشخیص اشتباه در بیمارستان بد است و منجر به از دست رفتن شهرت میرود. همچنین توسط بسیاری از بیماران بهخصوص در هند میگویند درمان این بیماری بسیار باالست و مقرونبهصرفه نیست. هدف این مقاله توسعه یک درمان با هزینه کم با استفاده از تکنولوژیهای دادهکاوی جهت تسهیل پایگاه داده سیستم پشتیبانی تصمیمگیری است. تقریبا تمام بیمارستانها از برخی سیستم مدیریت بیمارستان برای مدیریت بهداشت و درمان بیماران استفاده میکنند. متأسفانه بسیاری از سیستمها؛ بهندرت امکان استفاده از دادههای بالینی را میدهند و اطالعات حیاتی در آن پنهان است. همانطور که سیستم مقدار زیادی داده در اشکال متنوع تولید میکند اما این دادهها بهندرت بازدید و استفاده میشود؛ بنابراین، در این جهت تالشهای بسیاری برای تصمیمگیری هوشمند موردنیاز است. تشخیص این بیماری با استفاده از ویژگیهای مختلف و یا عالئم فعالیتی پیچیده است. در این مقاله با استفاده از تکنولوژیهای متنوع دادهکاوی برای کمک به تشخیص بیماری تالش شده است.
کلمات کلیدی: دادهکاوی، درخت تصمیم، شبکههای عصبی، بیزین ساده، بیماریهای قلبی عروقی.

تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:10 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:12 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top